Evaluátor/-ka v NP PVSSKIKÚ

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávateľ):
  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - IČO: 30854687
 • Pracovná pozícia:
  Odborný referent, Sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Špitálska 6, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Štátna správa, samospráva, Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Ponuka zadaná dňa:
  17. mája 2017

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Špitálska 6
Bratislava

Druh pracovného pomeru
na dohodu

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
- spolupráca pri nastavovaní evaluácie komunitných centier/nízko prahových denných centier/nízko prahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len KC/NDC/NSSDR),
- určenie metód zberu štatistických údajov súvisiacich s výkonom KC/NDC/NSSDR,
- zber kvalitatívnych dát v teréne od zainteresovaných subjektov,
- analýza, spracovanie a vyhodnotenie štatistických údajov súvisiacich s výkonom KC/NDC/NSSDR,
- konzultovanie jednotlivých krokov v procese evaluácie s projektovým tímom,
- vypracovanie záverečnej správy z evaluácie,
- prezentovanie výstupov evaluácie v rámci aktivít NP PVSSKIKÚ.

Iné výhody
Ponúkaný plat:
- motivujúce platové ohodnotenie

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznikla ako nástroj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, podpora vytvárania sociálnej inklúzie, zlepšovania sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe
4

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa v nasledujúcich odboroch spoločenských vied (050000): Psychologické vedy (050100); Pedagogické vedy (050300); Sociálne vedy (050400); Právne vedy (050500)
https://www.minedu.sk/smernica-c-272006-r-z-21-decembra-2006-o-sustave-odborov-vedy-a-techniky-a-ciselniku-odborov-vedy-a-techniky-vratane-prilohy-c1/

Požadovaná prax:
1. Minimálne 4 roky v oblasti evaluácie v sociálnej oblasti,
2. Prax so spracovaním štatistických údajov,
3. Publikačná činnosť – zoznam publikačných výstupov súvisiacich s danou problematikou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť práce s internetom na pokročilej úrovni,
- analytické myslenie, konštruktívne riešenie problémov,
- spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
- tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie,
- dobrá znalosť lokalít sociálne vylúčených komunít.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznikla ako nástroj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, podpora vytvárania sociálnej inklúzie, zlepšovania sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa, verejná správa a samospráva

Informácie o výberovom konaní
Miesto výkonu práce:
Slovenská republika

Termín nástupu:
- jún 2017, resp. dohodou

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 02.06.2017 Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej prílohou sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie,
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 - ročnej praxi v oblasti evaluácie v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. Zoznam publikačnej činnosti v zmysle časti: požadovaná prax,
6. Potvrdenie o praxi týkajúcej sa spracovania štatistických údajov.

Uvedenú dokumentáciu uchádzač/uchádzačka pošle e-mailom na adresu:

Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie NP PVSSKIKÚ_Evaluátor/-ka“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresa spoločnostiImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyKontakt

Mám záujem o túto prácu

Spolupráca
Rýchle hľadanie práce
Kontakt
Bullet Kontaktný formulár
Bullet info AT tvojlekar BODKA sk
Najnovšie ponuky práce
Portál Tvoj Lekár